KÜRT TARİHİ

 Kürtler Kimdir?

Kürtler coğrafi olarak Toros dağlarından İran Zagros Dağlarına kadar yaşayan,Türkiye Cumhuriyeti’nden sonra Doğu Anadolu Güneydoğu Anadolu diye değiştirilen ama tarihte Mezopotamya ve Kürdistan diye anılan coğrafyada yaşayan yerli halktır.

Kürtlerin Kökeni

”Kürt‘ isminin kaynağı tarihsel olarak binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Bazı araştırmacılara göre Kürt terİminin temelinde ”KUR” yatmakta olup Sümer Kökenlidir.Sümer dilinde ” Kur” dağ demektir.Ti eki aidiyeti ifade eder.Böylelikle ”KURTİ” Dağın Halkı anlamına gelmektedir.Kürdistan coğrafyası dağlık bir bölgedir. O çağlarda insanlara coğrafyalarıyla veya yaşam tarzlarıyla bağlantılı isimler verilirdi. Kürtlerinde bu dağlık coğrafyada yaşamasından ötürü bu ismi aldıkları söylenmektedir.Sümer dilindeki ”Kurti” ismi,Greeklerde 2500 yıl önce ”Kardukya” daha sonraları ise ”Kurdienne”(Kürt Memleketi) diye geçmiştir.

The Name Kurd And İts Philological Connections adlı yazısında yazar ve araştırmacı olan G.R Driver,   listesini yazıtlardan ortaya koyduğu Kurti,Karda,Karduk,Gord,Kord,Cardakes,Cyrtii gibi sonekleri farklı dilleri göre değişse de  hepsi ortak ”Krd” ”Krt” ögesi içerdiği bu isimlerin aynı  kökten geldikleri ve etnik olarak Kürtlerle ilişkili olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Araştırmacı Dr. Asad Khailany’nin yaptığı araştırmalarda

Tarihi kaynaklarda Medeniyetlerin Kürt ismini telafuz şekilleri şöyledir;

Sümerler – Karda, Kurti ve

Guti, Babiller – Garda ve Karda,

Asuriler – Qurti ve Guti,

Grekler – Kardukh ve Gordukh,

Ermeniler – Kortukh ve Gortai-kh,

Persler – Gurd veya Kurd,

Süryaniler – Kardu ve Kurdaye,

İbraniler ve Keldaniler – Kurdaye,

Aramaik ve Nesturiler – Kadu, Erken islamik dönemlerin Arap yazarları Kurd (çoğul Akrad), Avrupalılar ise M.S. 7. yüzyıldan itibaren Kurd demişlerdir.

Türkçe dilinede Kürt olarak geçmiştir.

Kafkasya Bölgesi’nde Kürt Süvarileri(1900’lerin başları)

Kürt Devletleri

Kürtler tarih boyunca birçok devlet kurmuşlardır.Ayrıntılar için Kürtlerin Tarihte Kurdukları Devletler adlı yazıya göz atabilirsiniz.

 Kürdistan Tarihi

Kürdistan terimini ilk kullanan Selçuklu Devleti olmuştur.

Kürtlerin tarih boyunca yaşadığı coğrafya olan Kürdistan terimine ilk kez Selçuklular döneminde görülür.

Yönetimleri altındaki Kürdistan’ın sınırları 1340 yılında yazılmış olan Nezhetü’l Kulub isimli eserde Kürdistan bölgesinin sınırları dair bilgiler yer almakta,  Arap Irak’ı,  Huzistan, Pers Irak’ı, Azerbaycan ve Diyarbakır olarak verilmiştir.

Kürdistan Coğrafyası bugünkü Toros dağlarından  Zagros Dağlarına kadar olan bölgedir.

Divânu Lügati’t-Türk’teki Kürdistan.(11.yüzyıl)Kaşgarlı Mahmud’un çizdiği Haritada (1074) Arapçada Kürdlerin Toprağı anlamına gelen Ard’ul Ekrad, Ard’ul Şam (Şam toprağı) ve Ard’ul Irāqayn (Irakı Acemi ve Irakı Arabi) arasında
Haritanın Türkçeleştirilmiş hali

Osmanlıda Kürdistan

Osmanlı Devleti,kaynaklarında Kürdistan terimini kullanmıştır.Bügün Türkiye’de ezberletilen ”Kürdistan diye bişey yoktur olmadı” klişesi baştan başa bir uydurmadan ibarettir. Osmanlı Devleti zamanında Kürdistan Özerk bir yapıdaydı.Kürdistan  dış işlerinde Osmanlı’ya bağlı,kendi içinde serbest bir bölgeydi.Osmanlı Devleti’ne asker vergi verir,ancak kendi yönetimlerinde serbesttiler.Osmanlı hiçbir zaman Kürtler’in diline kültürüne yasak koymamış inkar etmemiştir. Osmanlı Devleti,bugün Türkiye’nin aksine kimsenin diline kültürüne karışmaz asimilasyon politikasıyla hiç kimseyi Türkleştirme adı altında asimile etme gibi bir çabanın içine girmedi.

Osmanlıda Kürt Kürttü,Laz Lazdı, Arap Araptı, Çerkez Çerkezdi,Arnavut Arnavuttu,yani kısacası Osmanlıda, bugün Türkiyedeki Kemalist ırkçı sistem gibi Herkes Türktür,gibi faşizan bir sistem yoktu.

Osmanlıda herkes İslam Tebaası Osmanlı Tebaası altındaydı.

Padişah II.Abülhamit zamanında Osmanlı Devleti’nin Ortadoğuda’ki topraklarını gösteren haritada (1893) Haritanın ortasında کردستان (Kürdistan) bulunmaktadır.

Kanuni Sultan Süleyman’ın Fransa Kral’ı Fransuva’ya fermanı

Kanuni Sultan Süleyman’ın Fransa kralına gönderdiği fermanda da Kürdistan geçmektedir.

Ben ki, Sultanlar sultanı, hakanlar hakanı hükümdarlara taç veren Allah’ın yeryüzündeki gölgesi, Akdeniz’in ve Karadeniz’in ve Rumeli’nin ve Anadolu’nun ve Karaman’ın ve Rum’un ve Dulkadir Vilayeti’nin ve Kürdistan’ın ve Azerbaycan’ın Acem’in ve Şam’ın ve Halep’in ve Mısır’ın ve Mekke’nin ve Medine’nin ve Kudüs’ün ve bütün Arap diyarının ve Yemen’in ve daha nice memleketlerin ki, yüce atalarımızın ezici kuvvetleriyle fethettikleri ve benim dâhi ateş saçan zafer kılıcımla fetheylediğim nice diyarın sultanı ve padişahı Sultan Bayezıd Hân’ın torunu, Sultan Selim Hân’ın oğlu, Sultan Süleyman Hân’ım. Sen ki,

Françe vilayetinin kralı Françesko (François, Fransuva)’sun. Sultanların sığınma yeri olan kapıma, adamın Frankipan ile mektup gönderip, memleketinizin düşman istilâsına uğradığını, hâlen hapiste olduğunuzu bildirip, kurtulmanız hususunda bu taraftan yardım ve medet istida etmişsiniz (istemişsiniz). Her ne ki demiş iseniz benim yüksek katıma arz olunup, teferruatıyla öğrendim. Padişahların mağlup olması ve hapsolması tuhaf değildir. Gönlünüzü hoş tutup, hatırınızı incitmeyiniz. Bizim ulu ecdadımız, daima düşmanı kovmak ve memleketler fethetmek için seferden geri kalmamıştır. Biz dahi onların yolundan yürüyüp, her zaman memleketler ve kuvvetli kaleler fetheyleyip gece, gündüz atımız eğerlenmiş ve kılıcımız kuşanılmıştır. Allah hayırlar müyesser eyleyip meşiyyet ve iradatı neye müteallik olmuş ise vücuda gele. (Allah hayırlar versin ve iradesi neyse o olsun.) Bunun dışındaki vaziyet ve haberleri adamınızdan sorup öğrenesiniz. Böyle bilesiniz. 1526

Kürt Coğrafyasında Kürt Şehirleri

Kürdistan’ın Bölünmesi

asr-ıŞirin Antlaşması antlaşması,Lozan Ankara Antlaşmalarla Kürdistan toprakları  4 parçaya bölünmüştür (Türkiye,Irak, Suriye, İran)

Kürtler bölücü değildir,asıl Kürtlerin toprakları bölünmüştür.

Kürtlerin Nüfusu Ne Kadar?

Dünyada Kürtlerin Nüfusun dağılımı:

Türkiye:20-25 milyon

Irak:+5 Milyon

İran:10-13 Milyon

Suriye: +3 Milyon

Avrupa: 2 Milyon

Asya ülkeleri: 1 Milyon

Diğer Ülkeler: 1 Milyon

Dünyada Kürt Nüfusu toplamı 50 Milyon civarındadır.

Cumhuriyetten Sonra Kürtlere Yapılan Zulümler Katliamlar ve Asimilasyon Politikaları

Kürtler Dersim,Ağrı,Zilan katliamlarında Binlerce Kürd çoluk çocuk demeden katledilmiştir.

Türk medyasında çıkan haberler ve Yıllardır Bize Dayatılan Kemalist Tarihin çoğu yalan egosu yüksek tarih birçok çelişkilerle doludur..Bugün kendine tarihçiyim diye ortalıklarda gezen bazıların düşmanlık ettiği iki tane temel konu var.1 İslam 2. Kürtler.

Dersim Katliamında resmi rakamlara göre 13 binden fazla sivil öldürüldü.
1930 yılında Ağrı Zilan katliamlarında resmi rakamlara göre 15 bin Kürt katledilmiştir.
Çoğu çocuk kadın olmak üzere 15 bin Kişinin katledildği Zilan katliamına Cumhuriyet Gazetesinin bakış açısı

1.İslam Alimleri

Bunlar zamanında İslam alimlerini astırıp kendisine muhalefet edenleri İstiklal Mahkemelerinde delil kanıt olmadan astıran,Ecdatlarımızı bile bize Haindir diye ezberletenlerdir.

4 Şubat 1926’da Ankara İstiklal Mahkemesi kararıyla idam edilen İskilipli Atıf Hoca
Mustafa Kemal tarafından Hain ilan edilen padişah Vahdettin

2.Hedef Kürtler

2. olarak Kürtleri Hedef almışlardır. ,Cumhuriyetten önce Osmanlıda Kürtler bugun Doğu ve Güneydoğu Dediğimiz Kürdistan coğrafyasında yaşıyorlardır ve Kurdistan terimini Selçuklular ve Osmanlılar dahil bütün dünya Medeniyetleri kullanmıştır.

Kanuninin Fransa kralına gönderdiği meşhur fermanda Kurdistangeçmektedir.Yani Osmanlıda kesinlikle Kurdistan vardı bu inkar edilemez bir gerçektir.Kürdistan Osmanlıda Özerk bir bölgeydi,Osmanlıya vergi asker verir kendi içinde serbesti.Ayrıca Osmanlı hiçbir zaman Kürtlerin diline kültürüne yasak koymamış inkar etmemiştir.Bundan dolayıdır ki Kürtlerde milliyetçilik yoktur çünkü Osmanlıda zulüm hor görülme yoktu.

Ama Cumhuriyet Kurulduktan sonra Atatürk ve tayfası Kürtler adına ne varsa yasaklamıştır ve inkar etmiştir.

Atatürk,Kurtuluş savaşında Tıpkı Osmanlıdaki gibi Kürtlerin yine Özerk bi şekilde yaşayacaklarına ve kesinlikle dillerine kültürlerine karışılmayacak sözü vermiştir.Kürtlerde buna kanıp kabul etmiş ve Kurtuluş savaşında savaşmışlardır.

Ama Savaş kazanıldıktan sonra yani Atatürkün Kürtlere ihtiyacı kalmadıktan sonra,içindeki nefreti kusmuş ve Kürtler adına ne varsa hepsine yasak getirmiştir(Çerkez Ethem Gibi).Kürt ismi dahil,Kürtçe,Kürdistan coğrafyası terimine yasak getirşmiş adeta Kürtleri inkar edip yoksaymıştır.

Bu Yasak daha 10 yıl öncesine kadar yani 2000’li yıllara kadar sürmüştür.Bugün bile Hala Kürtlerin dilini tarihini hatta Kürtlerin varlığını bile inkar eden Atatürkçü Türkçü zihniyetler var ne yazıkki..

kaynak; www.kürtler.com